google

  styropian, płyty styropianowe, kształtki styropianowe

  styropian, płyty styropianowe, kształtki styropianowe
  Kursy walut 14.12.2018
  1 USD
  3.8095
  0.0356
  1 EUR
  4.3021
  0.0084
  1 CHF
  3.8202
  0.0166
  1 GBP
  4.7940
  0.0153
  1 RUB
  0.0573
  0.0004
  Newsletter
  Otrzymuj wiadomości o nowościach w branży
  Podaj imię i nazwisko:
  Twój adres email:
   
  Zobacz na mapie
  Chcę dodać:
  W zasięgu km

  • Polskie Normy dotyczące branży budowlanej - luty 2018

  Zestawienie Polskich Norm dotyczących branży budowlanej

  - luty 2018

   

  PN-EN ISO 12944-4:2018-02 - wersja angielska

  Data publikacji: 01-02-2018

  Farby i lakiery -- Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów powłokowych -- Część 4: Rodzaje powierzchni i sposoby przygotowania powierzchni

  Zakres

  Niniejszy dokument dotyczy następujących rodzajów powierzchni konstrukcji stalowych ze stali węglowej lub niskostopowej i sposobów ich przygotowania:

  - powierzchni niemalowanych;
  - powierzchni natryskiwanych cieplnie cynkiem, aluminium lub ich stopami;
  - powierzchni ocynkowanych zanurzeniowo;
  - powierzchni ocynkowanych elektrolitycznie;
  - powierzchni szerardyzowanych;
  - powierzchni wymalowanych farbą do gruntowania do czasowej ochrony;
  - innych wymalowanych powierzchni.

  W niniejszym dokumencie określono szereg stopni przygotowania powierzchni, jednak nie wyszczególniono jakichkolwiek wymagań dotyczących stanu podłoża przed jego przygotowaniem.

  Niniejszy dokument nie dotyczy powierzchni wysokopolerowanych i powierzchni utwardzanych na zimno.

   

  PN-EN ISO 5175-2:2018-02 - wersja angielska

  Data publikacji: 05-02-2018

  Sprzęt do spawania gazowego -- Urządzenia zabezpieczające -- Część 2: Nie zawierające zapory płomieniowej

  Zakres

  W niniejszym dokumencie określono ogólne wymagania i badania urządzeń zabezpieczających do gazów palnych i tlenu lub sprężonego powietrza nie zawierających zapory płomieniowej, mocowanych przy wylotach zestawów butli, reduktorów butlowych i (lub) sieciowych, a także na wlotach palników do spawania, cięcia i procesów pokrewnych.

  W niniejszym dokumencie nie określono usytuowania tych urządzeń w sieci gazowej.

  Niniejszy dokument nie zawiera wymagań dla urządzeń zabezpieczających zawierających zaporę płomieniową, które są ujęte w EN ISO 5175-1.

   

  PN-EN ISO 16283-1:2014-05/A1:2018-02 - wersja angielska

  Data publikacji: 05-02-2018

  Akustyka -- Pomiary terenowe izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych -- Część 1: Izolacyjność od dźwięków powietrznych

  Zakres

  Uzupełnienie w 3.14, zmiany w: 4.1 i 4.2, w 8.2.1; 8.5; 8.5.1; 8.5.2; 9.2 oraz Rysunkach D.1 od a) do i), k), m) i n), w Rysunkach E.1 od a) do o) i Bibliografii.

   

  PN-EN ISO 12944-2:2018-02 - wersja angielska

  Data publikacji: 05-02-2018

  Farby i lakiery -- Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów powłokowych -- Część 2: Klasyfikacja środowisk

  Zakres

  Niniejszy dokument dotyczy klasyfikacji podstawowych środowisk, w których konstrukcje stalowe są eksploatowane, oraz korozyjności tych środowisk. W niniejszym dokumencie:

  - zdefiniowano kategorie korozyjności atmosfery w oparciu o ubytek masy (lub o ubytek grubości) wzorcowych próbek i opisano typowe naturalne środowiska atmosfery, w których konstrukcje stalowe są eksploatowane, dając wskazówki do określenia korozyjności;
  - opisano różne kategorie środowiska dla konstrukcji zanurzonych w wodzie lub eksploatowanych w gruncie; i
  - podano informacje o niektórych szczególnych narażeniach korozyjnych, które mogą powodować znaczny wzrost szybkości korozji lub konieczność przyjęcia wyższych wymagań dotyczących właściwości ochronnego systemu malarskiego.

  Narażenia korozyjne związane z określonym środowiskiem lub kategorią korozyjności stanowią zasadniczy parametr doboru ochronnych systemów malarskich.

   

  PN-EN 12697-10:2018-02 - wersja angielska

  Data publikacji: 05-02-2018

  Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Metody badań -- Część 10: Zagęszczalność

  Zakres

  Niniejsza Norma Europejska opisuje trzy metody badania zagęszczalności mieszanek mineralno-asfaltowych, jako zależność między gęstością lub zawartością wolnej przestrzeni a energią stosowaną do zagęszczania z użyciem ubijaka Marshalla, prasy żyratorowej lub zagęszczarki wibracyjnej.

  Niniejsza Norma Europejska ma zastosowanie do mieszanek mineralno-asfaltowych zarówno z próbek przygotowanych w laboratorium jak i tych pobranych w procesie kontroli wytwarzania. Wyniki badań służą do uzupełnienia rezultatów projektowania mieszanek.

   

  PN-EN ISO 12944-3:2018-02 - wersja angielska

  Data publikacji: 05-02-2018

  Farby i lakiery -- Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów powłokowych -- Część 3: Zasady projektowania

  Zakres

  Niniejszy dokument dotyczy podstawowych zasad projektowania konstrukcji stalowych, które w celu uniknięcia przedwczesnej korozji i zniszczenia powłoki lub konstrukcji, mają być pokrywane ochronnymi systemami malarskimi. Podano w niej przykłady właściwego i niewłaściwego projektowania, wykazując jak można uniknąć problemów z nakładaniem, kontrolą i renowacją systemów malarskich. Zawarto w niej również zasady projektowania, które ułatwiają manipulowanie i transport konstrukcji stalowych.

   

  PN-EN 62920:2018-02 - wersja angielska

  Data publikacji: 05-02-2018

  Systemy fotowoltaiczne generujące moc elektryczną -- Wymagania dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) oraz metody testowania przekształtników mocy z zastosowaniem do systemów fotowoltaicznych

  Zakres

  Niniejszy dokument określa wymagania związane z kompatybilnością elektromagnetyczną (EMC) dla przekształtników mocy z DC na AC (PCE, power conversion equipment) mających zastosowanie w systemach fotowoltaicznych.

  Urządzenia PCE objęte niniejszym dokumentem mogą bądź interaktywnie oddziaływać na sieć, nazywane są wówczas falownikami wpiętymi do sieci (GCPC, grid connected power converter), bądź też mogą być urządzeniami autonomicznymi. Urządzenia te mogą być zasilane z wykorzystaniem pojedynczego modułu lub zespołu wielu modułów połączonych w różnych konfiguracjach i mogą być przeznaczone do wykorzystania w połączeniu z akumulatorami lub innymi formami magazynowania energii.

  Niniejszy dokument obejmuje nie tylko urządzenia typu PCE podłączone do publicznej sieci energetycznej niskiego napięcia czy innych instalacji sieciowych AC niskonapięciowych, ale także urządzenia PCE podłączone do sieci AC średniego lub wysokiego napięcia bez lub z transformatorem obniżającym napięcie. W dokumencie określone zostały wymagania dla urządzeń PCE przeznaczonych do podłączenia do sieci średniego lub wysokiego napięcia. Jednakże, pewne istotne wymagania związane z podłączeniem do sieci połączone są z innymi normami określającymi jakość generowanej mocy bądź wewnętrznymi przepisami dotyczącymi sieci mających zastosowanie w niektórych krajach.

  Urządzenia PCE są kwalifikowane na wymagania EMC jako badanie typu w miejscu badania. Niniejszy dokument określa metody i warunki badań dla urządzeń PCE jak również wymagania związane z emisyjnością i trwałością, ale nie dotyczy to modułów fotowoltaicznych czy innych elementów systemów.

  Jeżeli zgodność z wymaganiami EMC w miejscu przeprowadzenia badań nie może być wykazana z powodów technicznych związanych z tym miejscem, urządzenie PCE może być kwalifikowane w miejscu swojego pochodzenia, takim jak obiekty producenta bądź w terenie w połączeniu z systemem PV. Jednakże, w przypadku kwalifikacji w miejscu pochodzenia, w CISPR 11 zostały określone jedynie wymagania związane z emisją wysokiej częstotliwości.

   

  PN-EN 13467:2018-02 - wersja angielska

  Data publikacji: 07-02-2018

  Wyroby do izolacji cieplnej wyposażenia budowli i instalacji przemysłowych -- Określanie wymiarów, prostokątności i prostoliniowości otulin

  Zakres

  W niniejszej Normie Europejskiej opisano aparaturę i procedury określania wymiarów, prostokątności i prostoliniowości otulin dostarczanych w całości, połowie lub częściach. Stosuje się do wyrobów do izolacji cieplnej.

   

  PN-EN 13075-1:2016-12 - wersja polska

  Data publikacji: 07-02-2018

  Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Oznaczanie charakteru rozpadu -- Część 1: Oznaczanie indeksu rozpadu kationowych emulsji asfaltowych, metoda z wypełniaczem mineralnym

  Zakres

  W niniejszej Normie Europejskiej określono metodę oznaczania indeksu rozpadu kationowych emulsji asfaltowych.

  OSTRZEŻENIE – Stosowanie niniejszej Normy Europejskiej może być związane z użyciem niebezpiecznych materiałów i wyposażenia oraz wykonywaniem niebezpiecznych czynności. Niniejsza Norma Europejska nie zawiera wszystkich zagadnień związanych z bezpieczeństwem jej stosowania. Użytkownik niniejszej Normy Europejskiej jest odpowiedzialny za dobranie odpowiednich przepisów związanych z bezpieczeństwem pracy i ochroną zdrowia oraz za sprawdzenie, przed zastosowaniem normy, dotrzymania ograniczeń regulowanych tymi przepisami.

   

  PN-EN 62817:2015-05/A1:2018-02 - wersja angielska

  Data publikacji: 07-02-2018

  Systemy fotowoltaiczne -- Kwalifikacja konstrukcji urządzeń śledzących położenie słońca

  Zakres

  Zmiana w Punktach: 7.3.3, 8.4.4 i 8.5.2

   

  PN-EN 593:2018-02 - wersja angielska

  Data publikacji: 07-02-2018

  Armatura przemysłowa -- Przepustnice metalowe ogólnego przeznaczenia

  Zakres

  W niniejszej Normie Europejskiej określono minimalne wymagania ogólne dotyczące przepustnic z kadłubem metalowym do zabudowy w rurociągach z wszystkimi typami przyłączy (np. zabudowa międzykołnierzowa, z uchami, z kołnierzami, przyspawanie doczołowe), stosowanych do odcinania, regulacji lub sterowania.

  Zakresy PN oraz klasy są następujące:
  - PN 2,5; PN 6; PN 10; PN 16; PN 25; PN 40; PN 63; PN 100; PN 160;
  - klasa 150; klasa 300; klasa 600; klasa 900.

  Zakres wielkości jest następujący:
  - DN 20; DN 25; DN 32; DN 40; DN 50; DN 65; DN 80; DN 100; DN 125; DN 150; DN 200; DN 250; DN 300; DN 350; DN 400; DN 450; DN 500; DN 600; DN 700; DN 750; DN 800; DN 900; DN 1 000; DN 1 050; DN 1 100; DN 1 200; DN 1 400; DN 1 500; DN 1 600; DN 1 800; DN 2 000; DN 2 200; DN 2 400; DN 2 600; DN 2 800; DN 3 000; DN 3 200; DN 3 400; DN 3 600; DN 3 800; DN 4 000.

  DN 750 i DN 1 050 są stosowane tylko dla klasy 150 i klasy 300.

  Pośrednie wartości DN mogą być stosowane po uzgodnieniu miedzy producentem i odbiorcą.
  Dla armatury podlegającej europejskiemu prawodawstwu dotyczącemu urządzeń ciśnieniowych, stosuje się EN 16668 łącznie z niniejszą Normą Europejską.

  Dla armatury sterującej procesami przemysłowymi, stosuje się EN 1349 i EN 60534-2-1 łącznie z niniejszą Normą Europejską.

  Dla zastosowań wodociągowych, stosuje się EN 1074-1 i EN 1074-2 łącznie z niniejszą Normą Europejską.

  UWAGA 1 Przepustnice dla zastosowań wodociągowych nie są zgodne z Załącznikiem ZA i nie są znakowane CE, ponieważ nie są objęte europejskim prawodawstwem dotyczącym urządzeń ciśnieniowych.

  UWAGA 2 Zakres DN, odpowiednio dla każdego PN, dla przepustnic do zabudowy międzykołnierzowej i międzykołnierzowej z uchami jest taki, jak podano w odpowiedniej części EN 1092 dla kołnierzy typu 11 dla stosowanego materiału. Zakres DN, odpowiednio dla każdego PN, dla przepustnic kołnierzowych jest taki, jak podano w odpowiedniej części EN 1092 dla kołnierzy typu 21 dla stosowanego materiału.

  Zależność między DN i NPS podano dla informacji w Załączniku D.

   

  PN-EN 13075-2:2016-12 - wersja polska

  Data publikacji: 07-02-2018

  Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Oznaczanie charakteru rozpadu -- Część 2: Oznaczanie czasu mieszania kationowych emulsji asfaltowych

  Zakres

  W niniejszej Normie Europejskiej określono metodę oznaczania czasu mieszania rozcieńczonych kationowych emulsji asfaltowych w znormalizowanych warunkach.

  OSTRZEŻENIE – Stosowanie niniejszej Normy Europejskiej może być związane z użyciem niebezpiecznych materiałów i wyposażenia oraz wykonywaniem niebezpiecznych czynności. Niniejsza Norma Europejska nie zawiera wszystkich zagadnień związanych z bezpieczeństwem jej stosowania. Użytkownik niniejszej Normy Europejskiej jest odpowiedzialny za dobranie odpowiednich przepisów związanych z bezpieczeństwem pracy i ochroną zdrowia oraz za sprawdzenie, przed zastosowaniem normy, dotrzymania ograniczeń regulowanych tymi przepisami.

  Źródło:
  Polski Komitet Normalizacyjny
  www.pkn.pl
  Aby w pełni wykorzystać funkcjonalność portalu
  wymień swoją przeglądarkę na nowszą wersję.