styropian

Szanowny Użytkowniku,

Zanim zaakceptujesz pliki "cookies" lub zamkniesz to okno, prosimy Cię o zapoznanie się z poniższymi informacjami. Prosimy o dobrowolne wyrażenie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych partnerów biznesowych oraz udostępniamy informacje dotyczące plików "cookies" oraz przetwarzania Twoich danych osobowych. Poprzez kliknięcie przycisku "Akceptuję wszystkie" wyrażasz zgodę na przedstawione poniżej warunki. Masz również możliwość odmówienia zgody lub ograniczenia jej zakresu.

1. Wyrażenie Zgody.

Jeśli wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych Zaufanych Partnerów, które udostępniasz w historii przeglądania stron internetowych i aplikacji w celach marketingowych (obejmujących zautomatyzowaną analizę Twojej aktywności na stronach internetowych i aplikacjach w celu określenia Twoich potencjalnych zainteresowań w celu dostosowania reklamy i oferty), w tym umieszczanie znaczników internetowych (plików "cookies" itp.) na Twoich urządzeniach oraz odczytywanie takich znaczników, proszę kliknij przycisk „Akceptuję wszystkie”.

Jeśli nie chcesz wyrazić zgody lub chcesz ograniczyć jej zakres, proszę kliknij „Zarządzaj zgodami”.

Wyrażenie zgody jest całkowicie dobrowolne. Możesz zmieniać zakres zgody, w tym również wycofać ją w pełni, poprzez kliknięcie przycisku „Zarządzaj zgodami”.
Księgarnia – szczegóły publikacji

Podgląd
niedostępny

Poradnik Kierownika Budowy z teczką dokumentacji na pendrive

Zamów publikację

Autor:
Wydawnictwo: Forum Media Polska Sp. z o.o.
Stron: 900
Data wydania: 2019-02-02
Typ: książka
Druk: tak
Wersja elektroniczna: nie
ISBN: 978-8-37-412142-2


Wersja papierowa: 619,00 PLN

Data wydania:

02-02-2019

Wymiary:

619.00

Druk w kolorze:

nie

Papier kredowy:

nie

Twarda oprawa:

tak

 

Poradnik Kierownika Budowy” to kompletna baza praktycznych informacji na temat obowiązków, które musi wypełniać kierownik budowy – wymagania wynikające z prawa w zakresie umów budowlanych czy dotyczące tworzenia dokumentacji odbiorczej. Kompendium wiedzy kierownika budowy zawiera m.in. nowe wytyczne przy zawieraniu umów budowlanych, warunki przygotowania i zabezpieczenia terenu budowy oraz metodę weryfikacji poszczególnych robót wg dokumentacji budowlanej.

Publikacja dedykowana kierownikom budów

„Poradnik Kierownika Budowy” zaznajomi Cię z licznymi nowelizacjami ustawy Prawo Budowlane (Dz.U. z 2016 r., poz. 290), pozwoli ustrzec się przed najczęściej popełnianymi błędami w postępowaniu administracyjnym przygotowującym do rozpoczęcia prac oraz zagwarantuje prawidłowe i terminowe wykonanie kluczowych prac określonych w projekcie. Otrzymasz również zbiór gotowych edytowalnych dokumentów – wnioski, protokoły, umowy, zaświadczenia oraz listy kontrolne, które zapewnią szybką pomoc w każdej sytuacji. Wpisujesz tylko swoje dane w wykropkowane miejsca – to wszystko! Wśród najnowszych druków znajdują się instrukcje do bezpiecznego użytkowania maszyn budowlanych zgodnie z ustawą o systemach oceny zgodności.

Spis treści:

I. UMOWY BUDOWLANE – OBOWIĄZKOWE ZAPISY, KLAUZULE, ZABEZPIECZENIA ORAZ GOTOWE PRZYKŁADY

1. Nowe wytyczne przy zawieraniu umów budowlanych dotyczące określania reguł podwykonawstwa, trybu realizacji robót oraz zasad aneksowania umów

2. Obowiązkowe klauzule umowne – analiza sprawdzonych klauzul dotyczących:  polisy ubezpieczenia, wynagrodzenia, zmiany stawki VAT, kaucji na pokrycie szkód w trakcie realizacji inwestycji, czasu pracy

3. Zabezpieczenia kontraktowe – jakie kaucje i kary umowne należy zawrzeć w kontrakcie aby zabezpieczyć płatność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy

4. Dodatkowe umowy serwisowe na urządzenia ujęte w projekcie  - co należy w nich ująć aby braki w dokumentacji serwisowej nie były podstawą do odstąpienia od udzielonych gwarancji kontraktowych

5. Zestaw 30 gotowych do użycia wzorów umów na każdy rodzaj budowy, modernizacji czy remontu oraz usług związanych z ich realizacją, w tym m.in.:

6. umowa z inspektorem nadzoru,

7. umowa z podwykonawcą robót budowlanych,

8. umowa z dostawcą kruszywa  i innych materiałów budowlanych,

9. umowa o wykonanie prac geodezyjnych, itp.

9.1. Szczegółowa instrukcja opracowania umowy o roboty budowlane wraz z przykładowymi wzorami wpisów

9.2. Katalog sprawdzonych klauzul i zabezpieczeń umownych, przykłady druków i weksli gwarancyjnych, dotyczących m.in.:

10. rozliczania wynagrodzenia, w tym za prace dodatkowe

11. zmiany stawki VAT,

12. kaucji na pokrycie szkód w trakcie realizacji inwestycji,

13. polisy ubezpieczenia,

14. ryzyka wystąpienia tzw. siły wyższe, np. niekorzystnych warunków atmosferycznych

II. PRZYGOTOWANIE I ROZPOCZYNANIE ROBÓT

1. Zakres wymaganych działań i formalności przy zatwierdzeniu projektu budowlanego i wydawaniu pozwolenia na budowę

2. Nowe procedury potwierdzające prawo do terenu na cele budowlane oraz przygotowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej

3. Obowiązkowe czynności, które należy wykonać przed przystąpieniem do realizacji – wymogi administracyjne m. in. przy opracowywaniu map geodezyjnych, wniosków o wydanie decyzji środowiskowych i pozwoleń, wniosków o wydanie decyzji o warunkach zabudowy, wniosków o udzielenie pozwolenia wodno-prawnego

4. Warunki przygotowania i zabezpieczenia terenu budowy przed rozpoczęciem robót – aktualne wytyczne i praktyczne wskazówki

5. Komplet obowiązujących wniosków, podań, zawiadomień i oświadczeń niezbędnych do rozpoczęcia robót budowlanych, w tym, m.in.:  

5.1. wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego

5.2. zawiadomienie o zmianach uczestników procesu budowlanego;

5.3. zestaw dokumentów koniecznych do uzyskania decyzji środowiskowych,

5.4. oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych,   

5.5. wzór protokołu przekazania placu budowy wraz z przykładowym planem zagospodarowania placu

III. PROWADZENIE KONTROLI JAKOŚCI PRAC

1. Warunki techniczne oraz wytyczne BHP  i PPOŻ przy prowadzeniu poszczególnych robót budowlanych w trakcie realizacji inwestycji

2. Nowe zasady wprowadzania zmian podczas realizacji robót w stosunku do prac przewidzianych w umowie i projekcie – procedury formalne i dokumentacyjne zabezpieczające odpowiedzialność inwestora i wykonawcy

3. Wymagania kontroli w zakresie poprawności i jakości realizowanych robót (m.in.: ziemnych, konstrukcyjnych, izolacyjnych) pod kątem

3.1. Polskich Norm,

3.2. Aprobat technicznych,

3.3. Certyfikatów zgodności

3.4. przyjętej sztuki budowlanej

4. Wzorcowy szablon Planu BIOZ wraz instrukcją opracowania dla różnego rodzaju inwestycji, protokoły zabezpieczenia prac niebezpiecznych pożarowo

5. 50 gotowych do użycia instrukcji BHP dla pracowników budowlanych

6. Zestaw list kontrolnych do weryfikacji prac budowlanych na każdym etapie inwestycji

7. Komplet protokołów kontroli wyrobów budowlanych

IV. ODBIORY I ODDAWANIE DO UŻYTKOWANIA

1. Odbiory prac zanikających i częściowych  –  jakie badania, pomiary i próby należy przeprowadzać w trakcie realizacji inwestycji, jak je udokumentować i z czym porównać (karty techniczne, certyfikaty, normy PN-EN)?

2. Odbiór dokumentacji powykonawczej – zasady weryfikacji poprawności prowadzenia dziennika budowy, jakimi wpisami można zabezpieczyć swoje `interesy` w dokumentacji

3. Weryfikacja poszczególnych robót wg dokumentacji budowlanej - co należy sprawdzić w obiekcie przed odbiorem, aby mieć pewność że stan rzeczywisty inwestycji zgadza się z projektem budowlanym, pozwoleniem na budowę i dokumentacją powykonawczą

4. Co sprawdzają i do czego najczęściej mają uwagi inspektorzy NB i PSP podczas kontroli obiektu przygotowanego do użytkowania –praktyczna lista kontrolna

4.1. Protokół kontroli obowiązkowej zakończonej budowy z praktycznym objaśnieniem

4.2. Zestaw 20 protokołów z odbiorów częściowych, prac zanikających, wykrytych wad i usterek, w tym m.in.:

4.2.1. protokół odbioru częściowego przewodu wodociągowego i kanalizacyjnego     

4.2.2. protokół odbioru przewodów kominowych, podłączeń dymowych, spalinowych i wentylacyjnych   

4.3. Obligatoryjne procedury i czynności przy odbiorach budowlanych, w tym:

4.3.1. zawiadomienie o usunięciu nieprawidłowości sanitarno-higienicznych

4.3.2. zgłoszenie do użytkowania części obiektu w którym trwają jeszcze prace budowlane

4.3.3. oświadczenie kierownika budowy o wykonaniu obiektu budowlanego z odstępstwami od projektu 

V. ODPOWIEDZIALNOŚĆ I WSPÓŁPRACA NA LINII: INWESTOR – KIEROWNIK BUDOWY – PROJEKTANT

1. Odpowiedzialność uczestników procesu budowlanego podczas odbioru robót – najważniejsze dokumenty zabezpieczające poprawność prowadzenia i odbioru inwestycji zgodnie z wytycznymi Prawa budowlanego i warunków technicznych

2. Problemy z realizacją warunków projektu budowlanego – jakie obowiązki wobec kierownika budowy ma projektant, a jakie inwestor?

3. Wymagane roboty dodatkowe nie ujęte w projekcie budowlanym – jak je udokumentować i rozliczyć

4. Wytyczne w zakresie rozliczania robót w przypadku ogłoszenia upadłości głównego wykonawcy lub przedwczesnego rozwiązania umowy o roboty budowlane

5. Wady i błędy projektowe - kto odpowiada za błędy oraz braki w zatwierdzonym projekcie budowlanym?

6. Oświadczenia kierownika budowy, w tym: o przejęciu odpowiedzialności za teren budowy; o zgodności wykonanych prac z projektem budowlanym

7. Kalkulacje i rozliczenia robót dodatkowych, prac posiadających wady oraz prac realizowanych etapami

8. Wzory pism roszczeniowych, przykładowe wezwania do usunięcia usterki

9. Kompletna dokumentacja stwierdzonych wad i błędów budowlanych

Praktyczna dokumentacja zawierająca m.in.:

  • wzory umów na roboty i usługi budowlane zabezpieczające interesy kierownika budowy
  • listy kontrolne i dokumenty niezbędne podczas prowadzenia budowy
  • wzory protokołów z odbiorów robót budowlanych
Brak załączników
Brak prenumeraty