Oferta pracy

główny specjalista ds. koordynacji inwestycji i remontów

Warszawa, mazowieckie, Polska Dodano: 2021-09-20 | ID oferty: 1013574

Numer referencyjny: UM.4856.2021.BA.ROU


Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy

 

ogłasza nabór na 2 wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie miasta

stołecznego Warszawy, pl. Bankowy 3/5 00-950 Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:


Główne odpowiedzialności:

 

 • koordynowanie realizacji zadań inwestycyjnych realizowanych przez jednostki i osoby prawne m.st. Warszawy;
 • ocena stanu realizacji inwestycji i remontów w kontekście zaplanowanego do realizacji w danym roku budżetowym zakresu rzeczowego i finansowego;
 • wskazywanie problemów i zagrożeń mających wpływ na proces realizacji inwestycji oraz przedkładanie propozycji rozwiązań naprawczych;
 • weryfikacja planów rzeczowo - finansowych inwestycji przewidzianych do realizacji w danym roku budżetowym; ocena merytoryczna wniosków realizatorów inwestycji finansowanych z budżetu m.st. Warszawy o przekazanie środków finansowych z tytułu zrealizowanego zakresu rzeczowego;
 • kompleksowe opracowywanie procedur związanych z dozorowaniem i monitoringiem w odniesieniu do inwestycji i zakupów inwestycyjnych; przygotowywanie analiz merytorycznych i sprawozdań z realizacji inwestycji i remontów.

 

 

Charakterystyka pracy:

 

 • opracowywanie wstępnych założeń do zadań inwestycyjnych i remontowych wraz z szacowaniem wartości oraz opracowaniem harmonogramów;
 • opracowywanie materiałów do wszczęcia postepowania o udzielenie zamówień publicznych dotyczących realizowanych zadań inwestycyjnych i remontowych;
 • nadzór nad realizacją zadań inwestycyjnych w szczególności polegający na:
  • kontroli realizacji projektu inwestycyjnego, obiorze dokumentacji projektowej, sprawdzaniu jej kompletności i zgodności z warunkami umowy, weryfikacji kosztorysów;
  • sprawowaniu kontroli zgodności realizacji robót z dokumentacją projektową, pozwoleniem na budowę, obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz warunkami umowy z wykonawcą;
  • kontrolowanie dokumentów niezbędnych do przekazania obiektu do użytkowania, potwierdzanie kompletności i zgodność dokumentacji powykonawczej z wykonanymi robotami;
 • opiniowanie stanu technicznego budynków pod kątem planowanych remontów i inwestycji;
 • praca na stanowisku związana jest ze znajomością zagadnień dotyczących ww. zadań oraz m.in. następujących aktów prawnych:  ustawa o samorządzie gminnym, ustawa o ustroju miasta stołecznego Warszawy, Regulamin organizacyjny Urzędu m.st. Warszawy, ustawa prawo budowlane, ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, ustawa o ochronie przeciwpożarowej, ustawa prawo zamówień publicznych, ustawa o finansach publicznych, przepisy prawa z zakresu ochrony danych osobowych.

 

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 

Miejsce pracy: praca w budynku Urzędu i poza nim. Budynek wyposażony w windę dostosowaną do wózków inwalidzkich. Ciągi komunikacyjne o szerokości umożliwiającej poruszanie się wózkiem inwalidzkim. Drzwi przeciwpożarowe znajdujące się w budynku mogą utrudniać przemieszczanie się osobom na wózku inwalidzkim. Toalety dostosowane do osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Budynek niedostosowany dla osób niewidomych i słabowidzących.

 

Stanowisko pracy: stanowisko pracy związane z pracą przy komputerze, prowadzeniem rozmów telefonicznych, obsługą klienta oraz przemieszczaniem się wewnątrz budynku oraz wyjściami służbowymi. Na stanowisku pracy brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, słabowidzącym oraz niesłyszącym

Wymagania niezbędne:

 

 • obywatelstwo polskie - o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1282),
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia,
 • umiejętność sprawnej obsługi komputera weryfikowana poprzez aplikowanie na to stanowisko wyłącznie drogą elektroniczną,
 • wykształcenie wyższe minimum I stopnia,
 • minimum 4 - letni staż pracy,
 • powyżej 4 - letnie doświadczenie zawodowe w zakresie budownictwa w bezpośrednim wykonawstwie lub projektowaniu, nadzorze inwestorskim,
 • posiadanie uprawnień budowlanych do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń,
 • wymagane kompetencje: identyfikacja z Urzędem; wiedza zawodowa, znajomość przepisów i procedur; sumienność; dążenie do rezultatów; komunikacja; współpraca.

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 

 • curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej,
 • list motywacyjny,
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych minimum I stopnia,
 • kserokopie świadectw pracy dokumentujących minimum 4-letni staż pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień budowlanych do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń,
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata zamierzającego skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t. j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1282),
 • odznaczenie w elektronicznym formularzu oświadczeń: o posiadanym obywatelstwie, o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych, o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, o nieposzlakowanej opinii oraz o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb tej rekrutacji jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych zawartych w aplikacji dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Jednocześnie oświadczam, iż zapoznałem się informacjami administratora o przetwarzaniu danych oraz z prawami jakie przysługują mi na mocy powyższego Rozporządzenia.

 

w Wydziale Techniczno-Remontowym

 

w Biurze Administracyjnym

 

Termin składania dokumentów: 4 pażdziernika 2021 r.

Szczegółowe informacje dotyczące wymaganych dokumentów dostępne są na stronie Urzędu m.st. Warszawy pod adresem: https://erekrutacje-bip.um.warszawa.pl/procedura.php

 

Osoby zainteresowane prosimy o składanie wymaganych dokumentów zgodnie z treścią ogłoszenia wyłącznie poprzez wypełnienie i przesłanie drogą elektroniczną formularza aplikacyjnego w systemie elektronicznej rekrutacji urzędu dostępnego na stronie internetowej www.bip.warszawa.pl

 

Kandydatom niemającym możliwości skorzystania z Internetu, urząd/urząd dzielnicy umożliwi dostęp do Internetu i złożenia aplikacji drogą elektroniczną, w swoich siedzibach: Urząd m.st. Warszawy (pl. Bankowy 2, 00-095 Warszawa, piętro 14, Punkt obsługi klienta) oraz w siedzibach urzędów dzielnic m.st. Warszawy.

Kontakt w sprawie rekrutacji:

Jeżeli jesteś zainteresowana(y) ofertą pracy skontaktuj się z nami na poniższe dane. Przesyłając do nas swoje CV prosimy zawrzeć klauzule o zgodzie na przetwarzanie danych w celu rekrutacji.

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy
Źródło oferty

Skontaktuj się z firmą:

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy

Warszawa mazowieckie

Dane kontaktowe: